CLIENT

Manners CongressosPROJECTE

Fent fluir la informacióIMPLEMENTACIÓ


Presentació de comunicacions de forma àgil i ràpida, i posterior selecció de documents valorats per un jurat internacional.

RESULTATS


Ha permés agilitzar la recepció dels documents i comunicació dels resultats un cop avaluades. L'automatització de l'enviament dels documents al jurat internacional i la valoració online de les comunicacions presentades, ha facilitat la gestió de tot el procés.

EL CLIENT OPINA


"El sistema ens ha permés agilitzar tots els tràmits des de la recepció dels documents a la avaluació del jurat, així poder escurçar dates de entrega, podent comunicar els resultats en un temps rècord."

Mònica Mackey , gerent de Manners Congressos S.L.